Code of Conduct

Vores værdigrundlag - at være ordentlige, forretningsorienterede og tænke langsigtet - sætter rammen for måden, vi agerer på, og måden vi driver forretning på.

Med afsæt i dette værdigrundlag samt med udgangspunkt i de 10 principper i Global Compact har vi udarbejdet et nordisk ansvarlighedskodeks for vores virksomhed - AS3's Code of Conduct.

Via tilslutning og underskrifter fra vores eksterne bestyrelse samt vores nordiske ledergruppe, har vi forpligtet os til på alle niveauer i organisationen at efterleve retningslinjerne i vores Code of Conduct.

undefined

MENNESKERETTIGHEDER

AS3’s ydelser bygger på en grundlæggende respekt for menneskerettighederne.

Vi forpligter os som virksomhed til at efterleve internationale konventioner og god forretningspraksis i forhold til menneskerettigheder og ligebehandling.

AS3 udtrykker derfor sin fulde støtte til FN’s erklæring om menneskerettigheder.

undefined

ARBEJDSMARKED & SOCIALE FORHOLD

I AS3 ansætter vi den person, der besidder de menneskelige og faglige kompetencer, som stemmer overens med de krav, vi stiller i jobbet. Vi ser det som en styrke, at vores medarbejdere har forskellige erfaringer og varierende faglige kompetencer med sig.

Vi stræber mod at sikre rammerne for en arbejdsplads med ligeværdige arbejds-, trivsels-, og udviklingsbetingelser for alle uanset køn, alder, handicap, etnisk oprindelse, hudfarve, religion, seksuel observans og social status.

undefined

LOVGIVNING & ANTI-KORRUPTION

At overholde love og aftaler er en selvfølgelighed og et mindstekrav, som AS3 stiller til sig selv. Vi ønsker tilmed på konkrete områder at bidrage med mere end det, der forventes af os.

Vi er optaget af at optræde professionelt og ansvarligt i alle sammenhænge. Det er afgørende for os, at vi ikke sætter vores troværdighed på spil. Det betyder, at vi også ønsker at gå i dialog med vores samarbejdspartnere og leverandører om, hvordan de overholder lovgivningen, opfører sig ansvarligt og lever op til gældende standarder og konventioner.

undefined

MILJØ & KLIMA

I AS3 fokuserer vi vores miljømæssige indsats på at begrænse de direkte miljøpåvirkninger af vores aktiviteter. Vi påvirker først og fremmest miljøet med de ressourcer, vi bruger i vores kontorfaciliteter og via vores samspil med hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilstræber at være bevidste om vores påvirkning på miljø og klima. Vi indkøber og anvender forbrugsvarer og udstyr, der understøtter et godt miljø og arbejdsmiljø og vi reducerer løbende vores forbrug af energi og affald.

Bestyrelsens tilslutning

Den eksterne bestyrelse i AS3 støtter De Forenede Nationers Global Compact og principperne er forankret i hele virksomheden. Global Compact er verdens største frivillige netværk for virksomheder og organisationer, der ønsker aktivt at formalisere deres samfundsansvar.

undefined