as3's samfundsrolle Sådan bidrager AS3 til at imødekomme arbejdsmarkedets behov

I AS3 tror vi på, at arbejdsmarkedet i de kommende år vil være styret af tre overordnede behov.

 

Vi har behov for at øge arbejdsstyrken, virksomhederne skal i højere grad kunne fastholde talenterne, og forandringsvilligheden i erhvervslivet og blandt medarbejdere skal øges. 

 

Herunder kan du læse mere om problemstillingerne på arbejdsmarkedet, og om hvordan vi bidrager til at løse dem.

Samfundets behov for at øge arbejdsstyrken

Problemstilling: Det nordiske arbejdsmarked vil på grund af den demografiske udvikling i løbet af få år komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Hvis vi skal fastholde konkurrenceevnen og vores velfærdsniveau, skal vi derfor arbejde på at øge arbejdsstyrken.  

Det gør AS3: AS3 fokuserer dels på at støtte den enkelte borger i at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet, og dels på at fastholde dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Det omfatter rådgivning af blandt andet:

 • Kontanthjælps- og dagpengemodtagere
 • Opsagte og sygemeldte medarbejdere
 • Ansatte med stress
 • Borgere med anden etnisk baggrund
 • Personer med særlige behov for støtte
 • Unge, der har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet
 • Seniorer, der gerne vil udskyde deres tilbagetrækning

Fælles for AS3s indsats er, at vi arbejder på at styrke hver enkelt individs arbejdsmarkedsparathed til gavn for dem selv, erhvervslivet og samfundet.

Sådan påvirker det samfundet: AS3s resultater bidrager til, at flere borgere bliver selvforsørgende, og til at arbejdsstyrken bliver udvidet. På den måde er vi medvirkende til, at virksomhedernes behov for arbejdskraft i højere grad kan imødekommes. Jo flere borgere, der tager aktivt del i arbejdsmarkedet, des større skattegrundlag og des færre overførselsindkomster har stat og kommuner. Det styrker samfundet, erhvervslivet og naturligvis den enkelte borger.

VIRKSOMHEDENS BEHOV FOR AT FASTHOLDE ARBEJDSSTYRKEN

Problemstilling: Manglen på kvalificeret arbejdskraft bevirker, at virksomhederne fremover i højere grad skal kæmpe for at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer. Samtidig er der i dag et alt for højt sygefravær på mange arbejdspladser. Sygefravær har store omkostninger for samfundet, virksomhederne og ikke mindst for de borgere, der bliver berørt af sygdom.

Det gør AS3: Medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, er glade for at gå på arbejde og dermed lettere at fastholde. Derfor støtter AS3 erhvervslivet i både at optimere medarbejdertrivslen og at nedbringe sygefraværet. Det omfatter blandt andet følgende områder:

 • Coaching af ledere og medarbejdere
 • Træning af ledere i forebyggelse af stress
 • Rådgivning af ledere og medarbejdere om stress
 • Rådgivning af sygemeldte medarbejdere
 • Karriererådgivning
 • Rådgivning af nyansatte ledere og medarbejdere (On-board)

Sådan påvirker det samfundet: En arbejdsstyrke, der trives, er mere produktiv. En produktiv arbejdsstyrke styrker konkurrencekraften. Ifølge Beskæftigelsesministeriet koster sygefraværet samfundet ca. 37 mia. kroner om året. AS3 bidrager til at nedbringe disse omkostninger. 

SAMFUNDETS, ERHVERVSLIVETS OG INDIVIDERS BEHOV FOR AT ØGE VILLIGHEDEN TIL AT TILPASSE SIG FORANDRINGER

Problemstilling: Forandringer i arbejdslivet har mange navne, som for eksempel flytning, outsourcing, opkøb, nedskæringer, opsigelser, privatisering, nye organisationsformer eller ny teknologi.

En AS3-undersøgelse blandt nordiske virksomheder afslører, at kun 27% af virksomhederne lykkedes med deres seneste forandringsproces - blandt andet som følge af manglende organisatorisk smidighed og forståelse for de menneskelige reaktioner på forandring.

Det gør AS3: Omdrejningspunktet for AS3's rådgivning er transitionsteorien, som omhandler den mentale omstillingsproces, mennesker oplever, når vi møder forandringer i dagligdagen. Vi træner ledere og medarbejdere i at håndtere forandringsprocesser. Vi tror på, at netop evnen til at håndtere de kommende forandringer effektivt vil være et væsentligt konkurrenceparameter for organisationerne. AS3 tilbyder virksomheder og organisationer målrettede forløb, herunder:

 • Uddannelse af ledere i Transitionsledelse
 • Coaching af ledere og medarbejdere
 • Træning af medarbejdere i forandringsparathed
 • Træning af ledere vedrørende kommunikation om forandringer
 • Træning af teams vedrørende implementering af forandringer

Sådan påvirker det samfundet: AS3 har undersøgt forandringsparatheden blandt nordiske og danske virksomheder, og 90 % af de adspurgte direktører vurderer, at deres virksomheds evne til at håndtere forandringer bliver et afgørende konkurrenceparameter fremover. AS3s arbejde for at styrke erhvervslivets og medarbejdernes evne til at håndtere arbejdsmarkedsrelaterede forandringer, har på den måde betydning for den danske og nordiske konkurrencekraft.